جمعه 17 آذر 1402

گروه: ایمنی و حوادث

        حميد صمدزاده
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور آتش سوزی و آتش نشانی - شروع کارشناسی: 1394/02/13

تلفن همراه: 9143631560

اطلاعات بیشتر
        حسين سربازرشيد واي قان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور آتش سوزی و آتش نشانی - شروع کارشناسی: 1399/06/22

تلفن همراه: 9149413502

اطلاعات بیشتر
        مير پرويز مظفري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
امور اسلحه و مهمات - شروع کارشناسی: 1401/07/28

تلفن همراه: 9141470983

اطلاعات بیشتر
        تورج منتظمي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1387/03/19

تلفن همراه: 9143464160

اطلاعات بیشتر
        فهيمه زهتابي آذر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1388/09/29

تلفن همراه: 9143460917

اطلاعات بیشتر
        فراز صديق زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1392/02/02

تلفن همراه: 9144460612

اطلاعات بیشتر
        ژيلا صلح خواه
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1392/02/02

تلفن همراه: 9144481179

اطلاعات بیشتر
        حميد علي نژاد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1392/02/02

تلفن همراه: 9143401478

اطلاعات بیشتر
        سپيده نقي زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1392/02/02

تلفن همراه: 9144431770

اطلاعات بیشتر
        رضا سعيدي ملك آباد
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1394/05/15

تلفن همراه: 9144816095

اطلاعات بیشتر
        سيامك صابونچي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1394/05/15

تلفن همراه: 9141418756

اطلاعات بیشتر
        علي حاجي حسينلو
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1394/11/04

تلفن همراه: 9144622560

اطلاعات بیشتر
        رضا حسين زاده تقليد آباد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1394/11/04

تلفن همراه: 9143404310

اطلاعات بیشتر
        رضا ياوري
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1394/11/04

تلفن همراه: 9141638267

اطلاعات بیشتر
        ساسان حيدر اسدي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1397/02/13

تلفن همراه: 9143406808

اطلاعات بیشتر
        روزبه آذرخويش
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9141450009

اطلاعات بیشتر
        جعفر احمدزاده ثاني
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144825161

اطلاعات بیشتر
        لطيف استوار
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
حوادث ناشی از کار - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144446169

اطلاعات بیشتر