شنبه 18 شهريور 1402 - ساعت:13:03

مدارك هويتي بارگذاري شده براي پردازش در اختيار ادارات و دواير كانون قرار گرفت. نتيجه بارگذاري مجدداً اطلاع رساني خواهد شد

title

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

1

محمد

كيهان آذر

تأسیسات ساختمانی

2

عزيز

زارع نقدهي

کشاورزی و منابع طبیعی

3

عليرضا

قهرماني

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

4

علي

طايفه مرندي

کشاورزی و منابع طبیعی

5

سيد موسي

سيد عالي نژاد

برق، الکترونیک و مخابرات

6

علي

جعفري

کشاورزی و منابع طبیعی

7

بهرام

چوبفروش خوئي

کشاورزی و منابع طبیعی

8

محمد حسين

محمدپور

راه و ساختمان

9

ابوبكر

مامندي

معماری داخلی و تزئینات

10

سيامك

صابونچي

حوادث ناشی از کار

11

صمد

صمدي قره ورن

برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات

12

محمدرضا

تقوي پور

برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات

13

محمود

عموپور

مهندسی آب

14

نادر

كرامت

حسابداری و حسابرسی

15

رضا

وطن خواه

راه و ساختمان

16

فاطمه

معمارزاده

امور ثبتی

17

آرزو

آيرملو

راه و ساختمان

18

جواد

دبيري

کشاورزی و منابع طبیعی

19

محمد رضا

ايريلو

کشاورزی و منابع طبیعی

20

غلامرضا

حاجي حسينلو

کشاورزی و منابع طبیعی

21

سيامك

احمديان

کشاورزی و منابع طبیعی

22

حميد رضا

مرندي

راه و ساختمان

23

مرادعلي

محمدي

کشاورزی و منابع طبیعی

24

محمد علي

باني سفيد

مهندسی آب