جمعه 31 شهريور 1402 - ساعت:12:08

مدارك بارگذاري شده كارشناسان محترم ليست فوق به ادارات و دواير مربوطه ارجاع گرديد

title

تاييديه بارگذاري مدارك - بخش چهارم 1402/06/30
مدارك بارگذاري شده كارشناسان محترم ليست فوق به ادارات و دواير مربوطه ارجاع گرديد
از کارشناسان محترمی که در خصوص تکمیل مدارک با آنها تماس گرفته شده خواهشمند است جهت تسریع فرایند چاپ کتاب کارشناس نسبت به بارگذاری مدارک خواسته شده اقدام نمایند