پنجشنبه 27 مهر 1402 - ساعت:12:47

نامه شهردار محترم اروميه در خصوص درخواست هاي کارشناسان در مورد ملاحظه اسناد براي ارائه گزارش کارشناسي

title