دوشنبه 26 آبان 1399 - ساعت:10:46

فرم هاي مشخصات فردي و تکميلي و تعهدنامه محضري

قبولی محترم مصاحبه علمی آزمون سال 1398

با سلام و آرزوی سلامتی و تندرستی


لطفا بر روی نوشته زیر کلیک کرده و فرم ها را ابتدا ذخیره کرده سپس پرینت گرفته و تکمیل فرمایید 

فرم های مشخصات فردی و تکمیلی و تعهد نامه محضری (جمعا سیزده برگ ) می باشد

  


لطفا مدارک زیررا با دقت وخط خوانا تکمیل نموده و در پاکت سربسته و فیش واریزی با عنوان قسمت آموزش به آدرس ارومیه خیابان دانشکده نبش مجتمع فرهنگی بسیج پلاک 173 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان غربی ظرف 48 ساعت اینده ارسال و یا به صورت حضوری تحویل کانون فرمایید


لطفا مبلغ 1.500.000 ریال به حساب شماره 0218734841004 سیبای (بانک ملی) شورای عالی واریز و رسید آنرا با مدارک زیرتحویل کانون فرمایید


فرم اول:مشخصات فردی به همراه عکس 4*3 (الصاق شود ) به تعداد هفت صفحه - 

فرم دوم: فرم تکمیلی به تعداد پنج صفحه --

"فرم سوم:تعهد نامه محضری که با مراجعه به دفتر خانه رسمی تکمیل گردد "لطفا گواهی امضا نباشد --- 

 شناسه ملی کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت تاییدیه دفترخانه : 14006674301

57158-46366  : کد پستی کانون

 تلفن کانون استان: 33432762-044

مراحل بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد