جمعه 22 تیر 1403

گروه: منابع آب و معادن

        كمال الدين برمك
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
معادن - شروع کارشناسی: 1389/08/10

تلفن همراه: 9126410191

اطلاعات بیشتر
        محمد احمدي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
معادن - شروع کارشناسی: 1393/03/05

تلفن همراه: 9143410341

اطلاعات بیشتر
        فرامرز صحرايي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
معادن - شروع کارشناسی: 1393/03/05

تلفن همراه: 9141435968

اطلاعات بیشتر
        شهرام علي اشرفيان آذري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
معادن - شروع کارشناسی: 1393/03/05

تلفن همراه: 9143462796

اطلاعات بیشتر
        آوات قم قلعه
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
معادن - شروع کارشناسی: 1393/03/05

تلفن همراه: 9144422218

اطلاعات بیشتر
        سيروس سليمانزاده ينگي ارخ
حوزه قضایی: شاهیندژ حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
معادن - شروع کارشناسی: 1394/05/15

تلفن همراه: 9125473440

اطلاعات بیشتر
        اميد محموديان
حوزه قضایی: پیرانشهر حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
معادن - شروع کارشناسی: 1394/06/31

تلفن همراه: 9143498609

اطلاعات بیشتر
        سعد مصطفي زاده
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
معادن - شروع کارشناسی: 1394/08/30

تلفن همراه: 9143483243

اطلاعات بیشتر
        فرهاد صيادي مقدم
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
معادن - شروع کارشناسی: 1397/02/13

تلفن همراه: 9143452991

اطلاعات بیشتر
        داود تقي زاده
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
معادن - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9149834582

اطلاعات بیشتر
        جلال دسترنج
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
معادن - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9143495755

اطلاعات بیشتر
        جابر مسعودي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
معادن - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9143458587

اطلاعات بیشتر
        پريسا اسماعيل زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
معادن - شروع کارشناسی: 1399/04/22

تلفن همراه: 9143414753

اطلاعات بیشتر
        منصور صبري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
معادن - شروع کارشناسی: 1402/10/25

تلفن همراه: 9141498207

اطلاعات بیشتر
        نورعلي نجفي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مواد (شامل: فلزات- سرامیک- کامپوزیت) - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9143418457

اطلاعات بیشتر
        شمال باباطاهري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
مواد (شامل: فلزات- سرامیک- کامپوزیت) - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144482677

اطلاعات بیشتر
        محمد رضا عبداله زاده ميرشكارلو
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
مواد (شامل: فلزات- سرامیک- کامپوزیت) - شروع کارشناسی: 1399/06/22

تلفن همراه: 9141405274

اطلاعات بیشتر
        هادي شيوا
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
مواد (شامل: فلزات- سرامیک- کامپوزیت) - شروع کارشناسی: 1402/12/21

تلفن همراه: 9145004136

اطلاعات بیشتر