جمعه 22 تیر 1403

رشته: تأسیسات ساختمانی

        خسرو احمدزاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1382/08/15

تلفن همراه: 9144415242

اطلاعات بیشتر
        مير سعيد موسوي قرالري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9144430229

اطلاعات بیشتر
        ناصر اسدزاده
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1385/11/07

تلفن همراه: 9143001043

اطلاعات بیشتر
        غلامرضا سهرابي بابوري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1386/04/20

تلفن همراه: 9143416705

اطلاعات بیشتر
        وحيد بهمند
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9144468158

اطلاعات بیشتر
        حسن تقوي قره تپه
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9141869238

اطلاعات بیشتر
        محمدعلي شريفان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1389/03/20

تلفن همراه: 9144411030

اطلاعات بیشتر
        حبيب صابرنيا
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1389/03/21

تلفن همراه: 9144412527

اطلاعات بیشتر
        ليلا عباسي يغموراعلي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1389/03/21

تلفن همراه: 9141450087

اطلاعات بیشتر
        فرشاد غلامي نژاد مقدم
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1392/02/02

تلفن همراه: 9144419588

اطلاعات بیشتر
        جعفر اميني
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1392/07/07

تلفن همراه: 9143805139

اطلاعات بیشتر
        بابك رحماني ميرشكارلو
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1392/07/07

تلفن همراه: 9143419187

اطلاعات بیشتر
        شجاع ابراهيمي
حوزه قضایی: شاهیندژ حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1392/10/04

تلفن همراه: 9144419271

اطلاعات بیشتر
        محمد علي حاجي محمدلو
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1393/05/03

تلفن همراه: 9144614436

اطلاعات بیشتر
        شاهرخ فرجيان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1393/11/14

تلفن همراه: 9217294123

اطلاعات بیشتر
        كاوه كاظمي
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1395/02/12

تلفن همراه: 9144421075

اطلاعات بیشتر
        حجت كاري رضائي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1398/08/08

تلفن همراه: 9144454139

اطلاعات بیشتر
        سينا مرادي
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
تأسیسات ساختمانی - شروع کارشناسی: 1398/08/08

تلفن همراه: 9141834406

اطلاعات بیشتر