جمعه 22 تیر 1403

رشته: آمار

        حسين قاضي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
آمار - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143461948

اطلاعات بیشتر
        ناصر شيخي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
آمار - شروع کارشناسی: 1388/05/06

تلفن همراه: 9143436369

اطلاعات بیشتر
        علي رضا نژاد حسين
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
آمار - شروع کارشناسی: 1388/09/28

تلفن همراه: 9144617493

اطلاعات بیشتر