جمعه 22 تیر 1403

رشته: مواد (شامل: فلزات- سرامیک- کامپوزیت)

        نورعلي نجفي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مواد (شامل: فلزات- سرامیک- کامپوزیت) - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9143418457

اطلاعات بیشتر
        شمال باباطاهري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
مواد (شامل: فلزات- سرامیک- کامپوزیت) - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144482677

اطلاعات بیشتر
        محمد رضا عبداله زاده ميرشكارلو
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
مواد (شامل: فلزات- سرامیک- کامپوزیت) - شروع کارشناسی: 1399/06/22

تلفن همراه: 9141405274

اطلاعات بیشتر
        هادي شيوا
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
مواد (شامل: فلزات- سرامیک- کامپوزیت) - شروع کارشناسی: 1402/12/21

تلفن همراه: 9145004136

اطلاعات بیشتر