جمعه 22 تیر 1403

رشته: امور ورزشی

        معصومه عليزاده اوصالو
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ورزشی - شروع کارشناسی: 1389/03/20

تلفن همراه: 9143469281

اطلاعات بیشتر
        الميرا جوهري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور ورزشی - شروع کارشناسی: 1392/02/02

تلفن همراه: 9144432473

اطلاعات بیشتر
        نسيم ساطي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور ورزشی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9141838212

اطلاعات بیشتر