جمعه 22 تیر 1403

رشته: چاپ و چاپخانه

        هادي شادلو
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
چاپ و چاپخانه - شروع کارشناسی: 1401/03/07

تلفن همراه: 9141865286

اطلاعات بیشتر
        مجيد محبي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
چاپ و چاپخانه - شروع کارشناسی: 1401/07/28

تلفن همراه: 9144415293

اطلاعات بیشتر