جمعه 22 تیر 1403

رشته: داروسازی و سم شناسی

        پيمان فاتحي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
داروسازی و سم شناسی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9121401672

اطلاعات بیشتر
        حسن مولودي
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
داروسازی و سم شناسی - شروع کارشناسی: 1391/07/24

تلفن همراه: 9143421477

اطلاعات بیشتر
        ناصر باني زاوشتي
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
داروسازی و سم شناسی - شروع کارشناسی: 1392/06/25

تلفن همراه: 9143436537

اطلاعات بیشتر
        ساناز تافتاچي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
داروسازی و سم شناسی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9126074010

اطلاعات بیشتر
        آناهيتا فتحي آذربايجاني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
داروسازی و سم شناسی - شروع کارشناسی: 1399/06/22

تلفن همراه: 9141452662

اطلاعات بیشتر