جمعه 22 تیر 1403

رشته: الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

        صادق مناف وندآردي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی - شروع کارشناسی: 1382/07/29

تلفن همراه: 9143405902

اطلاعات بیشتر
        ناصر جمشيدي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی - شروع کارشناسی: 1388/08/07

تلفن همراه: 9125046962

اطلاعات بیشتر
        علي قنديلي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی - شروع کارشناسی: 1393/10/07

تلفن همراه: 9143433472

اطلاعات بیشتر