جمعه 22 تیر 1403

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات

        رضا وفائي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1372/08/23

تلفن همراه: 9144059010

اطلاعات بیشتر
        رضا قدمياري پيرمراد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9141450115

اطلاعات بیشتر
        آرش صفري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1385/06/12

تلفن همراه: 9143473588

اطلاعات بیشتر
        عبدالله امراللهي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9143419491

اطلاعات بیشتر
        حجت بهنام قراجلر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9143417598

اطلاعات بیشتر
        عليرضا چودار رضائيه
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9149789865

اطلاعات بیشتر
        داريوش وليلو
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9121040998

اطلاعات بیشتر
        ابوالحسن فخري
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1388/02/10

تلفن همراه: 9141859614

اطلاعات بیشتر
        عادل لعل شهسوار
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1388/05/06

تلفن همراه: 9143452752

اطلاعات بیشتر
        يونس پيش قدم چونقرالو
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1388/08/07

تلفن همراه: 9124969150

اطلاعات بیشتر
        لطف علي دژ آلود
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1388/08/07

تلفن همراه: 9141474817

اطلاعات بیشتر
        قادر رضازاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1388/08/07

تلفن همراه: 9141451407

اطلاعات بیشتر
        فرزين قنبري قوشچي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1388/08/09

تلفن همراه: 9143458343

اطلاعات بیشتر
        پنجعلي احمدوش
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1389/03/20

تلفن همراه: 9143430343

اطلاعات بیشتر
        رحيم اخلاقي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1389/03/20

تلفن همراه: 9144404052

اطلاعات بیشتر
        حبيب خير خواهي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1389/03/20

تلفن همراه: 9141416242

اطلاعات بیشتر
        تورج امامي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1389/03/21

تلفن همراه: 9143408155

اطلاعات بیشتر
        خسرو رازورز
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - شروع کارشناسی: 1389/03/21

تلفن همراه: 9144418893

اطلاعات بیشتر