سه شنبه 1 خرداد 1403

رشته: معماری داخلی و تزئینات

        سهيلا عقلمند
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1389/03/20

تلفن همراه: 9143452782

اطلاعات بیشتر
        فرهاد رجائي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1398/08/01

تلفن همراه: 9144093001

اطلاعات بیشتر
        سنگر شرفي
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1398/08/08

تلفن همراه: 9143424231

اطلاعات بیشتر
        رقيه جنگلي ناناس
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144473506

اطلاعات بیشتر
        سجاد يگانه
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1399/07/19

تلفن همراه: 9127134779

اطلاعات بیشتر
        رسول وفاكار
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1401/09/03

تلفن همراه: 9141475191

اطلاعات بیشتر
        نيكروز اسمعيل زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1401/10/03

تلفن همراه: 9141400156

اطلاعات بیشتر
        هيمن قادري
حوزه قضایی: پیرانشهر حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1401/10/03

تلفن همراه: 9141665235

اطلاعات بیشتر
        حسن معماري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1401/10/03

تلفن همراه: 9141887718

اطلاعات بیشتر
        خالق آريايي نژاد
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1401/11/04

تلفن همراه: 9144809199

اطلاعات بیشتر
        رحيم جابريان
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1401/11/04

تلفن همراه: 9149851028

اطلاعات بیشتر
        حامد چاخرلو
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1401/11/04

تلفن همراه: 9144433192

اطلاعات بیشتر
        مرتضي حمزه نژاد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1401/11/04

تلفن همراه: 9144433097

اطلاعات بیشتر
        سعيد رحماني
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1401/11/04

تلفن همراه: 9141688190

اطلاعات بیشتر
        محسن سلطاني
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1401/11/04

تلفن همراه: 9142734473

اطلاعات بیشتر
        عباس صداقتي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1401/11/06

تلفن همراه: 9171417263

اطلاعات بیشتر
        مجيد عميدي فر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1401/11/06

تلفن همراه: 9173602133

اطلاعات بیشتر
        اشكان محمدي
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
معماری داخلی و تزئینات - شروع کارشناسی: 1401/11/06

تلفن همراه: 9122065221

اطلاعات بیشتر