جمعه 22 تیر 1403

رشته: راه و ساختمان

        اسد اله شهرستاني آذر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1346/02/11

تلفن همراه: 9141418439

اطلاعات بیشتر
        مهدي پاكمهر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1354/04/08

تلفن همراه: 9143414548

اطلاعات بیشتر
        محمد مهرجويا
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1367/12/15

تلفن همراه: 9141418154

اطلاعات بیشتر
        منصور نوبهاري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1367/12/15

تلفن همراه: 9141418661

اطلاعات بیشتر
        قاسم آذر پيشه
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1369/12/19

تلفن همراه: 9141410312

اطلاعات بیشتر
        عنايت عليزاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1370/03/12

تلفن همراه: 9141416059

اطلاعات بیشتر
        حسنعلي فرزين
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1371/10/28

تلفن همراه: 9141416036

اطلاعات بیشتر
        حسن پاكمهر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1376/09/02

تلفن همراه: 9141450273

اطلاعات بیشتر
        منوچهر لطف زاد پاك
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1376/09/16

تلفن همراه: 9373455919

اطلاعات بیشتر
        جعفر هاشم زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1379/08/01

تلفن همراه: 9141434251

اطلاعات بیشتر
        علي شريف زاده
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1381/02/20

تلفن همراه: 9141421438

اطلاعات بیشتر
        نوبخت بختياري
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1381/02/29

تلفن همراه: 9141811337

اطلاعات بیشتر
        محمد حسين محمدپور
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9141812083

اطلاعات بیشتر
        جلال نجل احمد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9143414811

اطلاعات بیشتر
        هاشم هاشم زاده
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9144614059

اطلاعات بیشتر
        سيد رضا سيد حسيني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1382/08/15

تلفن همراه: 9141612531

اطلاعات بیشتر
        رضا عابدي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1382/08/15

تلفن همراه: 9144416697

اطلاعات بیشتر
        غلامرضا قشلاقي ايازي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
راه و ساختمان - شروع کارشناسی: 1382/08/15

تلفن همراه: 9143417540

اطلاعات بیشتر