جمعه 22 تیر 1403

رشته: حسابداری و حسابرسی

        عبدالعزيز رشيد زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1367/02/26

تلفن همراه: 9141411223

اطلاعات بیشتر
        ابراهيم طوري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1367/03/23

تلفن همراه: 9141415525

اطلاعات بیشتر
        اسماعيل فائدفر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1367/07/26

تلفن همراه: 9144482660

اطلاعات بیشتر
        علي اسكندري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1370/08/30

تلفن همراه: 9141414128

اطلاعات بیشتر
        ابراهيم جوادي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1376/04/01

تلفن همراه: 9141410808

اطلاعات بیشتر
        طهماسب حاجي حسينلو
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9143419745

اطلاعات بیشتر
        علي ملكي
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1383/04/01

تلفن همراه: 9141642315

اطلاعات بیشتر
        حميد موقر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1383/04/01

تلفن همراه: 9144417829

اطلاعات بیشتر
        رامين جهانگيري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1385/11/05

تلفن همراه: 9143453003

اطلاعات بیشتر
        حميد سلام زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1385/11/05

تلفن همراه: 9144431984

اطلاعات بیشتر
        محمد عابديني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1385/11/05

تلفن همراه: 9143468319

اطلاعات بیشتر
        فرهاد مصفا
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1385/11/07

تلفن همراه: 9144416028

اطلاعات بیشتر
        داود ايراني
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1386/04/20

تلفن همراه: 9144817281

اطلاعات بیشتر
        رحمت رجبي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1387/08/16

تلفن همراه: 9143418810

اطلاعات بیشتر
        سجاد سجادي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1387/08/16

تلفن همراه: 9143419401

اطلاعات بیشتر
        حميد شجاع
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1387/08/16

تلفن همراه: 9141518101

اطلاعات بیشتر
        كامران مازوجي
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1387/08/16

تلفن همراه: 9144425381

اطلاعات بیشتر
        مرتضي نيك بخت
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
حسابداری و حسابرسی - شروع کارشناسی: 1387/08/16

تلفن همراه: 9143404127

اطلاعات بیشتر