جمعه 22 تیر 1403

رشته: ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات

        رحيم حاجي رزاقي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9144411007

اطلاعات بیشتر