جمعه 22 تیر 1403

رشته: امور گمرکی

        بهمن مظهر صفاري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور گمرکی - شروع کارشناسی: 1388/02/10

تلفن همراه: 9143456049

اطلاعات بیشتر
        علي رزمان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور گمرکی - شروع کارشناسی: 1390/02/15

تلفن همراه: 9354811071

اطلاعات بیشتر
        مهدي حسين زاده سالطه
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
امور گمرکی - شروع کارشناسی: 1398/08/08

تلفن همراه: 9148238431

اطلاعات بیشتر
        بهروز پورحسن
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
امور گمرکی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9141623256

اطلاعات بیشتر
        داود غفارپور
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور گمرکی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9124117525

اطلاعات بیشتر
        ابراهيم ملازاده شيره پزي
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
امور گمرکی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9141603181

اطلاعات بیشتر
        امير فضلي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور گمرکی - شروع کارشناسی: 1399/02/31

تلفن همراه: 9144409771

اطلاعات بیشتر
        وحيد زينال زاده
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
امور گمرکی - شروع کارشناسی: 1399/07/19

تلفن همراه: 9143620357

اطلاعات بیشتر