جمعه 22 تیر 1403

رشته: کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT)

        افشين معزز
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT) - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143462411

اطلاعات بیشتر
        افشين ياسمني خواجه پاشا
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT) - شروع کارشناسی: 1390/02/15

تلفن همراه: 9143491156

اطلاعات بیشتر
        مير حميد حاجي حتملو
حوزه قضایی: چایپاره حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT) - شروع کارشناسی: 1392/07/07

تلفن همراه: 9143408727

اطلاعات بیشتر
        جميل حبيبي
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT) - شروع کارشناسی: 1393/03/05

تلفن همراه: 9143822493

اطلاعات بیشتر
        مهدي حاجي آقاپور عصر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT) - شروع کارشناسی: 1395/02/12

تلفن همراه: 9144432966

اطلاعات بیشتر
        منصور گنجي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT) - شروع کارشناسی: 1398/04/22

تلفن همراه: 9128207627

اطلاعات بیشتر
        گل آرا پورمجرب
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT) - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9143469030

اطلاعات بیشتر
        امير داداش زاده
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT) - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9143623053

اطلاعات بیشتر
        مهدي رزاقي
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT) - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9369937005

اطلاعات بیشتر
        آرش سودي رضائي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT) - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144473351

اطلاعات بیشتر
        مسلم محمدي جنقرا
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT) - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9141777292

اطلاعات بیشتر
        علي بدرپور
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT) - شروع کارشناسی: 1399/04/22

تلفن همراه: 9143896647

اطلاعات بیشتر
        مهدي كلاهي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (ICT,IT) - شروع کارشناسی: 1399/07/19

تلفن همراه: 9141402498

اطلاعات بیشتر