جمعه 22 تیر 1403

رشته: محصولات دامی (پوست، چرم، سالامبور و روده)

        بابك نريماني
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
محصولات دامی (پوست، چرم، سالامبور و روده) - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9141812414

اطلاعات بیشتر
        حبيب محسني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
محصولات دامی (پوست، چرم، سالامبور و روده) - شروع کارشناسی: 1387/03/20

تلفن همراه: 9144406728

اطلاعات بیشتر
        محمد رضا احمدزاده
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
محصولات دامی (پوست، چرم، سالامبور و روده) - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9144625103

اطلاعات بیشتر
        فيروز كراري
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
محصولات دامی (پوست، چرم، سالامبور و روده) - شروع کارشناسی: 1387/08/17

تلفن همراه: 9143409961

اطلاعات بیشتر
        محمد سليمي راد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
محصولات دامی (پوست، چرم، سالامبور و روده) - شروع کارشناسی: 1392/06/25

تلفن همراه: 9143457262

اطلاعات بیشتر
        رحمت روضه چائي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
محصولات دامی (پوست، چرم، سالامبور و روده) - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9143890675

اطلاعات بیشتر
        موسي بهجتي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
محصولات دامی (پوست، چرم، سالامبور و روده) - شروع کارشناسی: 1399/02/31

تلفن همراه: 9144622531

اطلاعات بیشتر