جمعه 22 تیر 1403

رشته: کشاورزی و منابع طبیعی

        احمد قاضي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1352/01/18

تلفن همراه: 9141416797

اطلاعات بیشتر
        سيف اله ايقاني نژاد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1362/02/07

تلفن همراه: 9141450632

اطلاعات بیشتر
        محمد حسين خامودچي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1364/02/01

تلفن همراه: 9141419087

اطلاعات بیشتر
        ايرج خامودچي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1375/11/28

تلفن همراه: 9141419612

اطلاعات بیشتر
        علي يعقوبي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1379/06/20

تلفن همراه: 9141496843

اطلاعات بیشتر
        عبداله رحيم زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1379/07/10

تلفن همراه: 9143413676

اطلاعات بیشتر
        غلامعلي جوان نجف آباد
حوزه قضایی: سلماس حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1379/08/02

تلفن همراه: 9141437253

اطلاعات بیشتر
        اسمعيل طالبي
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1380/01/02

تلفن همراه: 9143620265

اطلاعات بیشتر
        مصطفي بهيار
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1380/04/17

تلفن همراه: 9143421153

اطلاعات بیشتر
        عبدالاحد بهراد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1380/10/02

تلفن همراه: 9141415284

اطلاعات بیشتر
        عباس اصغرزاده
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1381/02/29

تلفن همراه: 9141611028

اطلاعات بیشتر
        شاهرخ پهلوانيان مياندوآب
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9141811120

اطلاعات بیشتر
        حسن پيكار
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9143485802

اطلاعات بیشتر
        حيدر زينال زاده محله
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9144610479

اطلاعات بیشتر
        شهريار صفرپور حقيقي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9144430338

اطلاعات بیشتر
        عيسي طاهري
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9143466213

اطلاعات بیشتر
        پرويز عماري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9143460785

اطلاعات بیشتر
        طلعه كريمي
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
کشاورزی و منابع طبیعی - شروع کارشناسی: 1382/03/04

تلفن همراه: 9143420047

اطلاعات بیشتر