جمعه 22 تیر 1403

رشته: آبزیان و شیلات

        امين خليليان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
آبزیان و شیلات - شروع کارشناسی: 1386/04/19

تلفن همراه: 9141405358

اطلاعات بیشتر
        بيژن اندرز
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
آبزیان و شیلات - شروع کارشناسی: 1387/03/20

تلفن همراه: 9144405007

اطلاعات بیشتر
        منصور لطفي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
آبزیان و شیلات - شروع کارشناسی: 1387/03/20

تلفن همراه: 9143459467

اطلاعات بیشتر
        يعقوب منيري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
آبزیان و شیلات - شروع کارشناسی: 1390/02/15

تلفن همراه: 9013418898

اطلاعات بیشتر
        مرتضي حنايي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
آبزیان و شیلات - شروع کارشناسی: 1391/02/13

تلفن همراه: 9143415361

اطلاعات بیشتر
        ساسان عيسي زاده
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
آبزیان و شیلات - شروع کارشناسی: 1401/11/06

تلفن همراه: 9143474428

اطلاعات بیشتر
        احمد حسن پور فتاحي
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
آبزیان و شیلات - شروع کارشناسی: 1402/01/30

تلفن همراه: 9142700090

اطلاعات بیشتر