جمعه 22 تیر 1403

رشته: امور آموزشی

        محمد هاشم زاده
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور آموزشی - شروع کارشناسی: 1390/10/19

تلفن همراه: 9143622615

اطلاعات بیشتر
        حسين مجيدزاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور آموزشی - شروع کارشناسی: 1391/02/12

تلفن همراه: 9143884326

اطلاعات بیشتر
        اصغر مولاپرست آذر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور آموزشی - شروع کارشناسی: 1391/07/24

تلفن همراه: 9143897947

اطلاعات بیشتر