جمعه 22 تیر 1403

رشته: کتاب و کتابداری

        حسين اصغري
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
کتاب و کتابداری - شروع کارشناسی: 1398/08/06

تلفن همراه: 9144629319

اطلاعات بیشتر
        سيامك محمدپور
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
کتاب و کتابداری - شروع کارشناسی: 1398/08/06

تلفن همراه: 9141480765

اطلاعات بیشتر