جمعه 22 تیر 1403

رشته: مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن

        نبي ابدالي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143435648

اطلاعات بیشتر
        اصغر جهان بخش حصار
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143411525

اطلاعات بیشتر
        شهين زمردي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143410826

اطلاعات بیشتر
        حسين علي نژاد چنقرالو
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن - شروع کارشناسی: 1387/03/19

تلفن همراه: 9144473901

اطلاعات بیشتر
        فربود مظفري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن - شروع کارشناسی: 1388/08/09

تلفن همراه: 9143459257

اطلاعات بیشتر
        محمدرضا شجاعي راد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن - شروع کارشناسی: 1394/05/15

تلفن همراه: 9143468908

اطلاعات بیشتر
        اسماعيل عرفاني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن - شروع کارشناسی: 1394/06/31

تلفن همراه: 9144411525

اطلاعات بیشتر
        سوسن زماني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن - شروع کارشناسی: 1394/11/04

تلفن همراه: 9120399532

اطلاعات بیشتر
        جمال محمد حسني
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن - شروع کارشناسی: 1394/11/04

تلفن همراه: 9144816792

اطلاعات بیشتر
        مريم اسمعيلي بازارده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن - شروع کارشناسی: 1398/08/01

تلفن همراه: 9129262764

اطلاعات بیشتر
        پريزاد پيران
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9142645280

اطلاعات بیشتر
        رضا جواديان
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144827283

اطلاعات بیشتر
        محسن اسمعيلي
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن - شروع کارشناسی: 1399/04/22

تلفن همراه: 9143456587

اطلاعات بیشتر
        لاله مهريار
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن - شروع کارشناسی: 1402/04/12

تلفن همراه: 9141478646

اطلاعات بیشتر