جمعه 22 تیر 1403

رشته: امور بازرگانی

        حسن اكبري كنگرلويي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور بازرگانی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143456102

اطلاعات بیشتر
        پروين حق گشا
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور بازرگانی - شروع کارشناسی: 1387/03/19

تلفن همراه: 9141401235

اطلاعات بیشتر
        رضا درويش زاده شرافتمند
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور بازرگانی - شروع کارشناسی: 1388/05/06

تلفن همراه: 9144431546

اطلاعات بیشتر
        انور رحيم پوري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور بازرگانی - شروع کارشناسی: 1389/03/20

تلفن همراه: 9143482419

اطلاعات بیشتر
        مهرداد فريد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور بازرگانی - شروع کارشناسی: 1389/03/20

تلفن همراه: 9143480612

اطلاعات بیشتر
        حسن حيدري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور بازرگانی - شروع کارشناسی: 1392/10/04

تلفن همراه: 9144402016

اطلاعات بیشتر
        جواد مهرنام
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور بازرگانی - شروع کارشناسی: 1395/02/12

تلفن همراه: 9141478470

اطلاعات بیشتر
        جعفر رحمتي زاد خواجه پاشا
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور بازرگانی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144477269

اطلاعات بیشتر
        علي صالحي
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
امور بازرگانی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144814150

اطلاعات بیشتر
        محمدرضا كارواني ديلمقاني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور بازرگانی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9144402243

اطلاعات بیشتر
        محمد نصيرپور ساريجالو
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور بازرگانی - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9141418077

اطلاعات بیشتر
        محمدرضا عليزاده جانويسلو
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
امور بازرگانی - شروع کارشناسی: 1399/04/22

تلفن همراه: 9144479513

اطلاعات بیشتر