جمعه 22 تیر 1403

رشته: ابنیه و آثار باستانی

        حسين رزاقي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
ابنیه و آثار باستانی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9144430524

اطلاعات بیشتر
        ناهيده رضايي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
ابنیه و آثار باستانی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9141452398

اطلاعات بیشتر
        رضا حيدري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
ابنیه و آثار باستانی - شروع کارشناسی: 1392/06/25

تلفن همراه: 9144417077

اطلاعات بیشتر
        بهروز خان محمدي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
ابنیه و آثار باستانی - شروع کارشناسی: 1399/06/22

تلفن همراه: 9141404034

اطلاعات بیشتر