جمعه 22 تیر 1403

گروه: راه و ساختمان و نقشه برداری

        حسين رزاقي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
ابنیه و آثار باستانی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9144430524

اطلاعات بیشتر
        ناهيده رضايي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
ابنیه و آثار باستانی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9141452398

اطلاعات بیشتر
        رضا حيدري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
ابنیه و آثار باستانی - شروع کارشناسی: 1392/06/25

تلفن همراه: 9144417077

اطلاعات بیشتر
        بهروز خان محمدي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
ابنیه و آثار باستانی - شروع کارشناسی: 1399/06/22

تلفن همراه: 9141404034

اطلاعات بیشتر
        لقمان بيضاوي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ثبتی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143479719

اطلاعات بیشتر
        اسمعيل خسروي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ثبتی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143463541

اطلاعات بیشتر
        علي خيري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ثبتی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9141419487

اطلاعات بیشتر
        عزت رستم زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ثبتی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9144533965

اطلاعات بیشتر
        جليل ظفر خواه
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ثبتی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143611242

اطلاعات بیشتر
        كمال قاسم آقايي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ثبتی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143460392

اطلاعات بیشتر
        علي مينوسرشت
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ثبتی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143468273

اطلاعات بیشتر
        سعيد نوري بارجوق
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ثبتی - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9144402373

اطلاعات بیشتر
        عبدالفتاح رشيد زاده
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ثبتی - شروع کارشناسی: 1385/02/30

تلفن همراه: 9143485007

اطلاعات بیشتر
        منوچهر عبدالهي
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ثبتی - شروع کارشناسی: 1387/08/16

تلفن همراه: 9144401517

اطلاعات بیشتر
        پرويز قصابيان
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ثبتی - شروع کارشناسی: 1388/02/10

تلفن همراه: 9144429466

اطلاعات بیشتر
        قنبر محمدوند
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ثبتی - شروع کارشناسی: 1388/02/12

تلفن همراه: 9143814393

اطلاعات بیشتر
        عزيز مظفري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ثبتی - شروع کارشناسی: 1388/02/12

تلفن همراه: 9143466037

اطلاعات بیشتر
        رضا مصطفايي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور ثبتی - شروع کارشناسی: 1388/05/06

تلفن همراه: 9143460158

اطلاعات بیشتر