جمعه 22 تیر 1403

رشته: مهندسی محیط زیست

        محمد رضا آرميون
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی محیط زیست - شروع کارشناسی: 1387/08/16

تلفن همراه: 9141499857

اطلاعات بیشتر
        عليرضا ساعي فر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی محیط زیست - شروع کارشناسی: 1387/08/16

تلفن همراه: 9143413695

اطلاعات بیشتر
        سهراب طالبي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی محیط زیست - شروع کارشناسی: 1387/08/16

تلفن همراه: 9144465713

اطلاعات بیشتر
        محمدعلي لساني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
مهندسی محیط زیست - شروع کارشناسی: 1387/08/16

تلفن همراه: 9141451754

اطلاعات بیشتر
        سيد علي اكبري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
مهندسی محیط زیست - شروع کارشناسی: 1393/03/05

تلفن همراه: 9144455634

اطلاعات بیشتر
        مهدي قنبرزاده لك
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
مهندسی محیط زیست - شروع کارشناسی: 1398/08/08

تلفن همراه: 9143435973

اطلاعات بیشتر
        منصور محمدي
حوزه قضایی: بوکان حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
مهندسی محیط زیست - شروع کارشناسی: 1398/08/08

تلفن همراه: 9142828816

اطلاعات بیشتر
        آوات احمدي
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
مهندسی محیط زیست - شروع کارشناسی: 1398/10/26

تلفن همراه: 9141684950

اطلاعات بیشتر