جمعه 22 تیر 1403

رشته: اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی

        محمد قرباني
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی - شروع کارشناسی: 1393/03/05

تلفن همراه: 9141407871

اطلاعات بیشتر
        آسو خاتم
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی - شروع کارشناسی: 1399/04/22

تلفن همراه: 9149485563

اطلاعات بیشتر