جمعه 22 تیر 1403

رشته: بیمه

        جواد متذكر
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
بیمه - شروع کارشناسی: 1388/08/07

تلفن همراه: 9141414603

اطلاعات بیشتر
        بهمن علمداري مهد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
بیمه - شروع کارشناسی: 1389/03/21

تلفن همراه: 9147283505

اطلاعات بیشتر
        مهدي بهجت چونقرالوي يكان
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
بیمه - شروع کارشناسی: 1394/05/15

تلفن همراه: 9144433345

اطلاعات بیشتر
        محمد مناف زاده كهريز
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
بیمه - شروع کارشناسی: 1394/08/30

تلفن همراه: 9144460616

اطلاعات بیشتر
        حميدرضا كرم زاده
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
بیمه - شروع کارشناسی: 1394/11/04

تلفن همراه: 9144452161

اطلاعات بیشتر
        حسن حقيقي سلطان احمدي
حوزه قضایی: سلماس حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
بیمه - شروع کارشناسی: 1395/02/12

تلفن همراه: 9141435258

اطلاعات بیشتر
        جلال معروفي اقدم
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
بیمه - شروع کارشناسی: 1398/08/06

تلفن همراه: 9149472239

اطلاعات بیشتر
        اكبر جسور قره باغ
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
بیمه - شروع کارشناسی: 1398/08/08

تلفن همراه: 9143498612

اطلاعات بیشتر
        ناصر ستوده قره باغ
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
بیمه - شروع کارشناسی: 1398/08/08

تلفن همراه: 9144416305

اطلاعات بیشتر
        رضا كشتكار
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
بیمه - شروع کارشناسی: 1398/08/08

تلفن همراه: 9143465375

اطلاعات بیشتر
        علي نصرالهي
حوزه قضایی: خوی حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
بیمه - شروع کارشناسی: 1398/08/08

تلفن همراه: 9144457313

اطلاعات بیشتر
        سعيد اسدي قراگوز
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
بیمه - شروع کارشناسی: 1399/02/31

تلفن همراه: 9142664900

اطلاعات بیشتر
        يوسف آقازاده سلطان احمدي
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (شهرستان مربوطه)
بیمه - شروع کارشناسی: 1401/07/28

تلفن همراه: 9127299629

اطلاعات بیشتر
        ايوب عبادي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
بیمه - شروع کارشناسی: 1401/11/06

تلفن همراه: 9144611135

اطلاعات بیشتر
        اشكان ابراهيم زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
بیمه - شروع کارشناسی: 1402/04/12

تلفن همراه: 9143454392

اطلاعات بیشتر