جمعه 22 تیر 1403

رشته: لوازم خانگی و اداری

        نادر تقوا منش
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1383/10/22

تلفن همراه: 9143467425

اطلاعات بیشتر
        حيدر باباپور فرخران
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1383/11/13

تلفن همراه: 9141864362

اطلاعات بیشتر
        وحيد بستانچي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9143414607

اطلاعات بیشتر
        جهانگير شجاعي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9144402231

اطلاعات بیشتر
        عماد همتي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1385/02/25

تلفن همراه: 9141469485

اطلاعات بیشتر
        مهران حسين زاده
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1385/11/07

تلفن همراه: 9121595952

اطلاعات بیشتر
        رامين صادقي مجرد
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1386/04/20

تلفن همراه: 9143464080

اطلاعات بیشتر
        داود قهرمان بامدادي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1388/02/12

تلفن همراه: 9144411175

اطلاعات بیشتر
        مير معصوم ساداتي
حوزه قضایی: نقده حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1389/03/05

تلفن همراه: 9144476443

اطلاعات بیشتر
        منصور كريم زاده
حوزه قضایی: مهاباد حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1389/03/21

تلفن همراه: 9144444276

اطلاعات بیشتر
        سيروس خليلي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1390/02/15

تلفن همراه: 9143468580

اطلاعات بیشتر
        محمدتقي پورصمدآيدنلو
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1392/06/25

تلفن همراه: 9143454867

اطلاعات بیشتر
        محمد فريدنيا
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1393/03/05

تلفن همراه: 9144460582

اطلاعات بیشتر
        ارسطو نظمي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1394/05/15

تلفن همراه: 9143463852

اطلاعات بیشتر
        يوسف احمدپور
حوزه قضایی: ماکو حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1394/06/30

تلفن همراه: 9141620046

اطلاعات بیشتر
        شمسعلي نجف پور
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1394/06/31

تلفن همراه: 9144482057

اطلاعات بیشتر
        بابك وندنوروز
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1395/02/12

تلفن همراه: 9144817165

اطلاعات بیشتر
        فتاح مشاريان
حوزه قضایی: میاندوآب حوزه فعالیت: (سرتاسر استان بجز ارومیه)
لوازم خانگی و اداری - شروع کارشناسی: 1399/02/31

تلفن همراه: 9144472583

اطلاعات بیشتر