جمعه 22 تیر 1403

رشته: امور اسلحه و مهمات

        مير پرويز مظفري
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (مرکز استان)
امور اسلحه و مهمات - شروع کارشناسی: 1401/07/28

تلفن همراه: 9141470983

اطلاعات بیشتر