شنبه 14 اسفند 1400 - ساعت:09:44

مراحل تمدید پروانه کارشناسی:
1- دریافت و تکمیل فرم مفاصا حساب از لینک زیر و مراجعه به اداره امور مالیاتی
دانلود نامه درخواست مفاصا حساب
لطفا اصل مفاصا حساب دارایی را به امور اداری کانون یا دفاتر نمایندگی تحویل نمایید
2- مراجعه به سایت http://expert.adliran.ir و یا به یکی از دفاتر خدمات قضایی جهت پرداخت وجه نقش تمبر (ثنا) تا پایان 1402/12/29 یا 1403/12/29
پس از واریز وجه دکمه هزینه تمدید را پرداخت کرده ام را فشار دهید تا تایید و ذخیره شود
3- در وبسایت کانون از لینک زیر اقدام به واریز هزینه تمدید پروانه کارشناسی یکساله یا دو ساله نمایید
لینک واریز هزینه تمدید پروانه کارشناسی کانون
لطفا تاریخ اعتبارانتخابی برای تمدید سهم دادگستری وسهم کانون یکسان باشد(هردو یکساله یا دوساله)